Петнист тиф

Петнист тиф е остра антропонозна рикетсиоза. Пренася се от въшки. Поразява малките кръвоносни съдове под форматтта на васкулити и тромбоваскулити. Уврежда всички вътрешни органи и протича с интоксикация, поява на розеоло-петехиален обрив и от страна на ЦНС.

Патогенеза
Входната врата на рикетсията са кръвоносните съдове на наранена кожа и лигавици. Размножава се в ендотелните клетки на съдовете, в които предизвиква пролиферативни и деструктивно-тромботични промени и води до рикетсиемия. Тя се наблюдава последните 1-2 дена на инкубационния период.

Петнист тиф има професионален характер. Боледуват здравни работници, тези от банно-пералното обслужване на населението, транпортни работници и др., но при ниско жизнено равнище, а следователно и недостатъчно образование и ниска обща култура и медицинска култура и др. заболяването може да се разпространи сред съответното население в епидемична форма.

В естествените условия боледува само човек. Следователно единствен източник на инфекцията е болният човек или рикетсионосителят по време на интеркурентни температурни заболявания – грип, пневмония и др., когато се получава рикетсиемия.

Въприемчивостта на населението е всеобща. Индексът на заболяемост на петнист тиф варира в широки граници в зависимост от степента на въшливостта и заразеността на въшките и може да достигне до 100%.

Борбата и лечението са тясно свързани с характера на обществено-икономическия строй, който определя общото материално и културно ниво на населението и състоянието на организацията на здравеопазването, от които зависи ликвидирането на въшливостта. Основни мероприятия в това отношение са:
– спазване на добра лична хигиена
– редовно банно-перално обслужване
– системни прегледи за въшливост и своевременно обезвъшкавяване
– контрол върху работата на бръснаро-фризьорските салони и др.

Болните задължително се изолират в инфекциозно отделение.